actueel in 2016

Great Lakes Region Diaspora Conference in Den Haag,logo-kleur-groot1-the-hague-peace-projects

the role of media in conflict and peacebuilding, 24, 25 en 26 november 2016

Samen met Marie Louise Balagizi (DRC) hield Anne-Marie Zaat van Sundjata een workshop over Femme au Fone op 25 november. Zij bespraken de noodzaak om “evidence based” informatie te verzamelen over de veiligheid van vrouwen, de rol van de radio in de bewustzijnsbevordering en lobby, en de risico’s die lobby met zich meenemen voor veiligheid en vrede. .


Wat betekent het om Afrikaan te zijn in Nederland?SUNDJATA

Schrijf je nu in voor 5 seminars  vanaf de lente 2017

Tosangana en Sundjata organiseren 5 seminars gedurende het jaar 2017. Afrikanen in Nederland kunnen meedoen aan de seminars en bezoeken afleggen, zoals aan het International Criminal Court en andere voor Afrikanen belangrijke politieke organen. Er zullen blogs worden geschreven, radio-uitzendingen gemaakt, en er komen artikelen.

Je eigen identiteit als Afrikaan in Nederland komt aan de orde op de seminars en het is de bedoeling om je weerbaarheid tegen discriminatie te versterken. De thema’s die voor Afrikaanse Nederlanders dagelijks spelen zijn het uitgangspunt, en zullen zowel van een maatschappelijke als persoonlijke kant worden belicht. Dit zijn de voorlopige thema’s:

– identiteit, cultuur en religie;

– Democratie, oorlogen en recht;

– geld, status en economie;

– hoe kun je je te weer stellen tegen onrecht en racisme.

De bijeenkomsten worden in Den Haag gehouden – vanaf de lente verspreid over het jaar. Geïnteresseerden voor deelname of stages of samenwerkingen tbv het programma kunnen contact opnemen met info@sundjata.nl.

Sundjata heeft samen met de Congolese stichting Tosangana een opdracht verworven van het Ministerie van Sociale Zaken voor haar programma: “Afrikaan in Nederland, erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling”. Dit programma staat in het kader van de VN motie 68/ 237, ter versterking van de positie van mensen met een Afrikaanse afkomst, die wonen in niet-Afrikaanse landen.

Er waren nog 10 andere organisaties die uit 87 aanbieders opdrachten verwierven. Dit zijn onder andere: De Nieuwe Liefde, Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam, International Debate Education Association.


Gender en de opbouw van de veiligheidssector in na-oorlogse landen – november 2016

Op 2, 3 en 4 november nam Sundjata’s directie Anne-Marie Zaat deel aan de training: Gender and Security Reform in Madrid, Spanje. De training is georganiseerd door de Spaanse en Nederlandse Ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken.

Nadat in een land de oorlog is beëindigd, worden leger en politie weer opgebouwd. Het Ministerie van Defensie ondersteunt die processen met buitenlandse missies. Om de opbouw voor zowel mannen als vrouwen geschikt te maken – zullen de genderspecifieke kanten goed onder ogen gezien dienen te worden. Wie werkt aan de maatschappij-opbouw zal oog leren krijgen voor de verschillende invalshoeken van mannen en vrouwen bij vredesopbouw.

Sundjata is lid van het platform Wo=men, een netwerk over Gender and Security Reform – dat voor de training werd uitgenodigd. Anne-Marie Zaat zal aan de training deelnemen vanuit haar genderexpertise. Met name in Oost-Congo heeft zij gewerkt aan de veiligheid van vrouwen in een gebied waar rebellen actief zijn. Voor haar is niet zozeer het genderaspect van de training van belang. Zij wil eerder de mechanismen van besluitvorming in culturele omstandigheden te leren kennen, en beter begrip krijgen van de relaties tussen vredesbewegingen en leger en politie.


Het platform Vrouwen en Duurzame Vrede wordt vereniging – oktober 2016

Sundjata maakt deel uit van het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede.

Op haar eerste ledenvergadering 13 oktober 2016 is Anne-Marie Zaat, die de dagelijkse directie voert van Sundjata, gekozen als bestuurslid. Sundjata speelt graag een stimulerende en ondersteunende rol bij het Platform. Zie ook het Religieproject.

Sundjata heeft een centrale rol vervuld in het tot stand brengen van de vereniging. Daarnaast zorgde zij mede voor de integratie van de vereniging Vrouwen voor Vrede in het platform Vrouwen en Duurzame Vrede. Hiermee is, na de opheffing van de landelijke vereniging Vrouwen voor Vrede de basis gegarandeerd voor 450 vrouwen en hun plaatselijke afdelingen omdat nu een nieuw centraal netwerk voor activiteiten blijft bestaan.


Afbeeldingsresultaat voor femme au foneWat is het effect van Femme au Fone? – juli 2016

In juli 2016 zijn de resultaten van het project Femme au Fone gepresenteerd aan vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken. Echoos ll heet het rapport dat deze resultaten in beeld heeft gebracht. Wat meldden de vrouwen van de dorpen in hun smsjes naar femme au Fone als de belangrijkste onveiligheden in hun dagelijkse leven?

1- als meest genoemde onveiligheid noemden vrouwen de onzekerheid of zij ‘s avonds iets te eten zouden hebben voor zichzelf en hun kinderen;

2- huiselijk geweld was een tweede belangrijke item waarover vrouwen smsten naar Femme au Fone;

3- en vervolgens verschilden de onveiligheden per provincie. Zoals:

  • soms melden vrouwen dat zij het land dat zij bewerkten niet kunnen erven en dus kwijt raken als zij weduwe worden;
  • soms worden zij van hekserij beschuldigd;
  • of moeten zij onredelijke belasting betalen aan politie en leger als zij onderweg zijn met hun producten naar de markt.

 


Religie als kracht voor vrouwelijke leiders van vredesbewegingen – juli 2016

Als lid van het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede, coördineert Anne-Marie Zaat vanuit Sundjata het programma rondom ”religie als kracht voor vrouwelijke leiders van vredesbewegingen”.

foto Bukavu in zaal

Sundjata organiseerde , in samenwerking met de partnerorganisatie SPR in DR Congo de uitrol van het eerder ontwikkelde programma.

Het programma “religie als inspiratiebron voor vrouwelijk leiderschap in vrede en verzoeningsprocessen” van het Platform Vrouwen Duurzame Vrede heeft als lange termijn doel: een structurele doorbreking van de bestaande man-vrouwrollen op het gebied van oorlog, conflict transformatie en vrede- en verzoeningsprocessen.
Op middellange termijn is het doel: een breder draagvlak te creëren voor vrouwelijk leiderschap op het terrein van Vrede en Verzoening o.a. door kennis over te dragen over wereld religies als bron van inspiratie voor dit vrouwelijk leiderschap.
1. spiritualiteit/ geloof (o.a. religieuze boeken) als inspiratiebron voor vrouwen (gelijkwaardigheid, autoriteit, verzet tegen onrecht, rol van vrouwen in maatschappelijke veranderingsprocessen)
2. spiritualiteit/geloof als inspiratiebronnen voor mannen (geweldloosheid, samenwerking naast de concurrentie, “dienende” vormen van eer en van trots, waarde hechten aan je leven/je lichaam ( o.a.  i.v.m. alcohol- en drugsverslavingen).
3. via haar deelnemers: lobby voor een “correcte stellingname ” door religieuze instituties t.a.v. vrouwen (en hun leiderschap op maatschappelijk gebied), mannen en duurzame vrede.

In 2016 is , met financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van NAP 1325 en van Mensen met Missie, een vervolg gegeven aan dit project, in Bukavu, Zuid-Kivu in DR Congo. Dit had de volgende inhoud:

  • een driedaagse training voor vrouwen van SPR, uit andere ngo’s  en journalistes van “Femme au Fone”, waar door Afrikaanse theologes kennis werd overgedragen over de elementen uit de Bijbel en de historie van het christendom, die hun leiderschap in vredeswerk aanmoedigen en legitimeren
  • twee opnames van interviews met vier (feministisch) theologes voor de radio, met journalistes en publiek. Met een brede verspreiding via vier community radio’s in Zuid-Kivu
  • een bijeenkomst voor mannen en jongeren in Bukavu, over religie en vrouwelijk leiderschap
  • radiospotjes op 4 radio’s

enkele deelneemsters maart 2016

Doelgroep voor de radio-discussie zijn: vrouwelijke en mannelijke luisteraars van radio Maendeleo (potentieel bereik: 4 miljoen van de 6 miljoen inwoners van zuid-Kivu).

Door de specifieke radioprogramma’s en spotjes via vele radiostations te verspreiden, en regelmatig te herhalen, wordt de invloed van de training en van de inzichten van vrouwelijke theologes  vergroot.

equipe voor de groep maart 2016

De deelnemers reageerden ongekend enthousiast. Radioprogramma’s kregen veel positieve reacties.  SPR, journalistes en theologes evalueerden het programma en stelden tijdens een evaluatie in Kigali in juli 2016 een vervolg programma op.  Momenteel wordt gezocht naar mogelijke financiers.


Bestuursleden bezoeken Senegal, mei 2016

Contacten onderhouden en nieuwe partners zoeken is een leuke (en blijvende) klus voor het bestuur van een stichting met een goed doel. Daarom bezochten drie bestuursleden van Sundjata in mei 2016 Senegal. Er was overleg met de coördinator van de Huishoudschool in Dakar en met de vrouwensectie van de CNTS, de grootste vakbond van Senegal. De twee nieuwe bestuursleden van stichting Sundjata Jules Sambo en Diana Vernooij hebben bovendien kennis gemaakt met Mody Guiro, voorzitter van de CNTS.

img-20160518-wa0006

En natuurlijk is er altijd tijd voor een feestje!


Sessie bij Buitenlandse zaken over DR Congo

Op 8 maart was Sundjata uitgenodigd, tijdens de ondertekening van het NAP 1325, voor een sessie over de Democratische Republiek Congo met  vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse zaken en met Irene Esambo van de Congolese organisatie CJR1325, partner van Sundjata.

Anne-Marie Zaat (tweede van links) en Irene Esambo bij het Ministerie van Buitenlandse zaken

3e Nederlands Actieplan voor versterken van de rol van vrouwen bij vrede en verzoening

Anne-Marie Zaat ondertekent het Nederlandse Actieplan 1325 namens Sundjata

Op 8 maart vond de ondertekening plaats van het 3e Nederlandse Actieplan 1325 bij een bijeenkomst in Den Haag. Het NAP is opgesteld ter versterking van de rol van vrouwen in vredes- en verzoeningsprocessen en grijpt daarbij terug naar de VN motie 1325. Sundjata is een van de actieve ondertekenaars.

De ondertekenaars van het NAP 1325, waaronder Anne-Marie Zaat (vierde van rechts onder) namens Sundjata.

Reacties zijn gesloten.